โครงการวันสำคัญ

Share

1.หลักการและเหตุผล

    เด็กในสถานสงเคราะห์เป็นเด็กที่ขาดโอกาสที่จะใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว  ในความเป็นเด็กย่อมรับรู้และต้องการที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมพิเศษในโอกาสและวันสำคัญต่างๆ  อาทิ  เช่น  วันลอยกระทง  วันสงกรานต์  วันมาฆบูชา  วันแม่แห่งชาติ  วันพ่อแห่งชาติ  วันเด็ก  วันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ  เช่นเดียวกับเด็กทั่วไป  เด็กเหล่านี้ควรได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในโลกของความเป็นจริงภายนอกสถานสงเคราะห์บ้าง  ซึ่งเมื่อโตขึ้นหรือมีโอกาสได้ครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวบุญธรรม หรือครอบครัวของเขาเองก็ตาม  จะทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข  และมีคุณค่า

 

2.วัตถุประสงค์

    เพื่อปลูกฝังให้เด็กได้มีประสบการณ์ตรงกับวันสำคัญต่างๆ

 

3.กลุ่มเป้าหมาย

    เด็กก่อนวัยเรียน อายุ 2-6 ปี ที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิฯ

 

4.วิธีดำเนินงาน

  1. กำหนดกิจกรรมในวันสำคัญ  และจัดทำแผน
  2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์  เตรียมสถานที่
  3. แจ้งให้เด็กทราบและจัดกิจกรรมให้กับเด็กโดยขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

 

5.ระยะเวลาดำเนินงาน

    1 ตุลาคม  2556  ถึง 30 กันยายน  2557

 

6.งบประมาณ

    ใช้งบประมาณของสถานสงเคราะห์และรับบริจาคจากภาคเอกชน

7.ผู้รับผิดชอบโครงการ

  1. ประธานมูลนิธิฯ
  2. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและเด็กอ่อน ฝ่ายเด็กก่อนวัยเรียน
  3. นักสังคมสงเคราะห์ ,ครูพัฒนาการเด็ก ,ครูสอนเด็กก่อนวัยเรียน
  4. พี่เลี้ยงเด็ก

 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เด็กในสถานสงเคราะห์ได้มีส่วนร่วม  และปลูกฝังให้ปฏิบัติตนถูกต้องตามวันสำคัญต่างๆ
  2. เด็กได้รับประสบการณ์ตรงส่งผลให้เกิดประสบการณ์ชีวิตที่ดี