Action Plan for Nursing Department

2

แผนดำเนินงานของฝ่ายการพยาบาลเด็ก ปีงบประเมินตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าและอนาถานครเชียงใหม่ กำหนดนโยบายให้บ้านกิ่งแก้วเป็นเสมือนบ้านที่แท้จริงของเด็กกำพร้าทุกคนที่เข้ามาพักพิง  ที่สามารถให้ทั้งความคุ้มครอง  ความรัก  และความอบอุ่นแก่เด็กกำพร้า รวมถึงการอบรมเลี้ยงดูที่มีคุณภาพได้มาตรฐานซึ่งเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กกำพร้าทุกคน  ฝ่ายการพยาบาลเด็กมีแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายมูลนิธิฯ ดังต่อไปนี้

1.การบริหารจัดการบุคลากรที่ดูแลเด็ก

คณะกรรมการมูลนิธิฯที่รับผิดชอบฝ่ายการพยาบาลเด็กประกอบด้วยแพทย์และพยาบาล ที่มีประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพเด็กแบบองค์รวมรวมถึงการสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่ดูแลเด็ก ได้แก่ผู้ช่วยพยาบาลและพี่เลี้ยงเด็กให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลเลี้ยงดูเด็ก

 • การคัดเลือกบุคลากรตามคุณสมบัติที่กำหนด
 • จัดการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานเป็นเวลา 1 เดือนภายใต้การดูแลควบคุมและประเมินอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการฝ่ายและผู้ช่วยพยาบาลอาวุโส
 • วางแผนจัดอัตรากำลังบุคลากรที่ดูแลเด็กตามมาตรฐานกำหนด
 • จัดทำแผนประจำปีในการพัฒนาบุคลากร ทั้งผู้ช่วยพยาบาลและพี่เลี้ยง
 • จัดการประเมินความเครียดเจ้าหน้าที่ปีละ2ครั้งและจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อป้องกันและแก้ไขภายหลังการประเมิน

นอกจากนี้มูลนิธิฯยังได้รับการสนับสนุนทีมสุขภาพจากคณะแพทย์ศาสตร์  ทันตแพทย์ศาสตร์  และคณะเทคนิคการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อร่วมดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของเด็กกำพร้าในบ้านกิ่งแก้วฯการดูแลสุขภาพเด็กแบบองค์รวม

2.ด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการตามวัย

2.1 การส่งเสริมการเจริญเติบโตตามวัย

 • กำหนดมาตรฐานด้านโภชนากการร่วมกับฝ่ายโภชนาการเพื่อให้เด็กทุกได้อาหารครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เพียงพอกับการเจริญเติบโต การเฝ้าระวังการเจริญเติบโต โดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง รอบศีรษะให้เด็กเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงการบันทึกลงในสมุดสุขภาพประจำตัวเด็ก หากพบเด็กมีการเจริญเติบโตต่ำกว่าเกณฑ์จะได้รับการส่งเสริมโภชนาการจากทีมแพทย์พยาบาลมูลนิธิเบื้องต้น และ ส่งต่อกุมารแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ ในรายที่จำเป็น

2.2 การส่งเสริมการพัฒนาการตามวัย

 • กำหนดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการตามวัย
 • มีการประเมินพัฒนาการของเด็กในทุกด้านเป็นประจำทุกเดือนในกลุ่มเด็กอายุ 4 เดือน – 18 เดือน และ เป็นประจำทุก 2 เดือน ในกลุ่มเด็กอายุ 19 เดือน ขึ้นไป ซึ่งหากพบเด็กมรพัฒนาการล่าช้าจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาการจากทีมสุขภาพของมูลนิธิฯ ร่วมกับบุคคลากรจากคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะ คณะแพทยศาสตร์

3.การป้องกันโรคและเฝ้าระวังโรคระบาด

 • จัดทำแผนการให้วัคซีนป้องกันโรคตามมาตาฐานกระทรวงสาธรณสุข
 • มีการตรวจสุขภาพเด็กทุกวันโดยผู้ช่วยพยาบาลเพื่อแยกเด็กป่วยมาดูแลรักษาพยาบาลในห้องพยาบาลรวมถึงการส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 • มีการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดต่างๆ ตามฤดูการ หากมีการระบาดเกิดขึ้น ก็จะมีการค้นหาสาเหตุ ควบคุมการระบาด ร่วมกับหน่วยระบาดวิทยาของศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทย์ศาสตร์

4.การป้องกันอุบัติเหตุ

 • ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย ทั้ง ภายในบ้าน สนามเด็กเล่น เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
 • กำหนดมาตรการ การดูแลเด็กขณะขึ้นบันได เล่นในสนามเด็กเล่น หรือ พาออกนอกสถานที่

5.การประเมินผลการดำเนินงานประจำปี

    ฝ่ายการพยาบาลกำหนดการประเมินผลในด้านต่างๆ อาทิ การเจริญเติบโต การพัฒนาการ การเจ็บป่วย รวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ เป็นประจำทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ อันจะนำไปสู่การร่วมกับแก้ไข เพื่อลดปัญหาเหล่านั้นต่อไป และ นำเสนอผลการประเมินในการประชุมประจำปีของมูลนิธิฯ.

    มูลนิธิฯได้จัดโครงการสร้างฝ่ายพยาบาลและเด็กอ่อนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยประธานฝ่ายตามลำดับชั้น ปฏิบัติงาน 24 ชม. ไม่มีวันหยุด แบ่งการปฏิบัติงานเป็นสองผลัด ผลัดเช้าเวลา 08.00 – 17.00 น. ผลัดบ่ายเวลา 16.00 – 08.00 น. เจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนกันทำงานตามตารางเวรและตารางวันหยุดตามที่ฝ่ายพยาบาลจัดให้

    ฝ่ายพยาบาลมีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพเด็กแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ สังคม โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคำขวัญดังนี้

VISION

We will help develop our children to grow up physically, mentally and socially.

MISSION

We will help build King Kaew House. Full of love, warmth, smile, harmony, nutrition. And health of everyone.

SLOGAN

Hundred Harmony Do good to the society