โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก

Share

กิจกรรมการส่งเสริม ด้านสังคม  อารมณ์  และทัศนศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์

ทัศนศึกษานอกสถานที่ ฟาร์มสัตว์ขนาดเล็กต่างๆ , สวนสาธารณะ