โครงการส่งเสริมสุขภาพ

Share

1.หลักการและเหตุผล

    การดูแลสุขภาพของเด็กในมูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้วที่ให้การเลี้ยงดูเด็กอ่อน อายุตั้งแต่ 3 เดือนครึ่งถึง 6 ปี เป็นบริการหนึ่งที่สำคัญยิ่ง  เพราะเด็กในช่วงอายุนี้จะมีการเจ็บป่วยมากกว่าช่วงอายุอื่นอยู่แล้ว  จำเป็นต้องเลี้ยงดูใกล้ชิดเป็นพิเศษ  นอกจากการเจ็บป่วยปกติ เช่น เป็นไข้  เป็นหวัด  ท้องเสีย  โรคผิวหนัง  กลาก  หิด ฯลฯ และเด็กบางคนมีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์มาตั้งแต่มารดาตั้งครรภ์  ทำให้เด็กเกิดมามีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์ ภาระหน้าที่ที่หนักยิ่ง ต้องรับผิดชอบดูแลเด็ก 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะมีการเจ็บป่วยตามปกตอหรืออุบัติเหตุฉุกเฉินฝ่ายพยาบาลจะต้องดูแลในเบื้องต้นก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลหากมีอาการมาก  ทั้งนี้ภายใต้การกำกับการดูแลและได้รับการชี้แนะจากคณะกรรมการฝ่ายเด็กอ่อนและเด็กเล็ก  และได้รับการอนุเคราะห์จากแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ที่เข้ามาช่วยตรวจรักษาเด็กในมูลนิธิสงเคราะห์

 

2.วัตถุประสงค์

 1. เพื่อดูแลรักษาสุขภาพทั่วไปของเด็กทุกคน
 2. เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยของเด็กตามคำสั่งแพทย์
 3. เพื่อดูแลรักษาเด็กในเบื้องต้นทันท่วงที  เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กมีอาการป่วยมากขึ้น
 4. เพื่อนำเด็กที่มีอาการป่วยมากไปรักษาที่โรงพยาบาล

 

3.กลุ่มเป้าหมาย

    เด็กทุกคนในสถานสงเคราะห์ จำนวน  45  คน

 

4.วิธีดำเนินงาน

 1. ดูแลรักษาสุขภาพเด็กประจำทุกวัน
 2. รักษาอาการป่วยอย่างต่อเนื่อง(ภายใต้คำสั่งแพทย์จนกว่าจะหายเป็นปกติ)
 3. ดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น  เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 4. เมื่อเด็กป่วยจนเกินกำลังที่ฝ่ายพยาบาลจะดูแลได้ จะนำส่งโรงพยาบาลทันที
 5. จัดสภาพแวดล้อมในมูลนิธิสงเคราะห์ฯให้เหมาะสม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
 6. ประชุมวางแผนงานการดำเนินงาน  ร่วมกันในกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง  เช่น คณะกรรมการฝ่ายเด็กอ่อนและเด็กเล็ก  ฝ่ายพยาบาล
 7. จัดทำแฟ้มข้อมูลประจำตัวเด็ก เพื่อสะดวกในการนำเด็กให้แพทย์ตรวจ(แพทย์มาตรวจที่บ้านกิ่งแก้ว)และนำเด็กส่งโรงพยาบาล
 8. ประเมินผล

 

5.งบประมาณ

 1. ยาที่จำเป็นและขาดแคลนบางอย่างใช้งบประมาณของมูลนิธิสงเคราะห์ฯ
 2. ขอความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ในการรักษาพยาบาล  และค่ายา

 

6.ผู้รับผิดชอบโครงการ

 1. ประธานมูลนิธิฯ
 2. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและเด็กอ่อน ฝ่ายเด็กก่อนวัยเรียน
 3. นักสังคมสงเคราะห์ ,ครูพัฒนาการเด็ก ,ครูสอนเด็กก่อนวัยเรียน
 4. พี่เลี้ยงเด็ก

 

7.ระยะเวลาดำเนินงาน

    1 ตุลาคม 2556  ถึง  30 กันยายน  2557

 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    เด็กในมูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯทุกคนได้รับการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลได้อย่างเหมาะสมและท่วงที