การนันทนาการ

Share

1.หลักการและเหตุผล

    เด็กในสถานสงเคราะห์ไม่มีโอกาสที่จะได้รับความอบอุ่นจากครอบครัว  เช่น  เด็กทั่วไปซึ่งอาจทำให้เด็กมีความรู้สึกขาดความรักความอบอุ่น  รู้สึกเป็นปมด้อย  และมีความตึงเครียดได้ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการทั้งในและนอกสถานสงเคราะห์  เพื่อให้เด็กผ่อนคลายความตึงเครียดได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานและมีความสุข

 

2.วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเด็กจะได้ผ่อนคลายอารมณ์
  2. เพื่อเด็กจะได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ อย่างสนุกสนาน
  3. เพื่อเด็กจะได้มีส่วนร่วมแสดงออกตามความสามารถของตัวเอง
  4. เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็ก

 

3.กลุ่มเป้าหมาย

    เด็กอายุ 2-6 ปี  ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ

 

4.วิธีดำเนินงาน

    กำหนดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ  เช่น  เกมส์  เพลง  การแสดงของเด็ก  การเรียนดนตรี  การร่วมกิจกรรมเล่นศิลปะ  กับอาสาสมัครที่มาจัดกิจกรรม  การออกกำลังตามจังหวะเพลงทุกเช้าหน้าเสาธง  ฯลฯ

5.งบประมาณ

    ใช้สิ่งของบริจาคภาคเอกชน

 

6.ผู้รับผิดชอบโครงการ

  1. ประธานมูลนิธิฯ
  2. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและเด็กอ่อน ฝ่ายเด็กก่อนวัยเรียน
  3. นักสังคมสงเคราะห์,ครูพัฒนาการเด็ก,ครูสอนเด็กก่อนวัยเรียน
  4. พี่เลี้ยงเด็ก

 

7.ระยะเวลาดำเนินงาน

    1  ตุลาคม  2556   –  30  กันยายน   2557

 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เด็กมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์  สังคม  มีความสนุกสนาน  ร่าเริงแจ่มใส
  2. เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตัวเองและเกิดความภูมิใจในตัวเอง